43 30 Maart 1939. KASGELDLEENINQ 1939. De Raad der gemeente Heemstede; Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders BESLUIT het besluit van 6 Januari 1939, n°. 8, inzake het aangaan van kasgeldleeningen voor het jaar 1939 wjz'gen, door in plaats van „1 procent per jaar" e lezen: „1 procent boven het promessen-disconto der Nederlandsche Bank". bedaan ter openbare raadsvergadering van den 30 Maart 1939. De Secreiaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 9