OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 25 Mei 1939. 173 van den op DONDERDAG 25 MEI 1939, des avonds om 8 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. A. van de Poll, Wethouder. Tegenwoordig zijn de HeerenDr. E. A. M. Droog, Wethouder, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, C. A. M. Jonckbloedt, H. J. W. B. Dissel- koen, H, A. Meeuwenoord, W. A. de Tello, E. J. van Lent, P. R. Kromhout, Mr. C. von Meyenfeldt en H.J. Voors, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze en zegt, dat de Burgemeester wegens ongesteldheid, welke nog wel even kan duren, deze vergadering niet kan presideeren. Spreker hoopt, dat de Burgemeester spoedig weder, geheel hersteld, zijn werkzaamheden kan hervatten. Voorts deelt spreker mede, dat de heeren Van Unen en Audretsch hebben kennis gegeven, dat zij wegens verblijf in het buiten- land, verhinderd zijn deze vergadering bij te wonen. De heer Disselkoen wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 27 April 1939. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Benoeming onderwijzeres (61).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1