hertveaï"vnarper °nderWii"r 64 29 Juni 1939. VERQOEDING ART. 100 L. 0. WET 1920 OVER 1938. AAN DEN RAAD. aicT<k 7erlk.r'J.ging van de gemeentelijke vergoeding bedoeld in art. 100 der Lager-onderwijswet 1920 gekomen: Zfl" de V°'gende verzoeken in" I. van het R. K. Parochiaal Kerkbestuur van den Bavo' voor de door dat Bestuur in stand gehouden: a. St. Antoniusschool, Kerklaan 56, (l.o.) en b. St. Henricusschool, Heerenweg 99, (u.l.o.). II. van het Bestuur der Vereeniging „Bijzondere Protestantsche School te Heemstede", voor de door dat Bestuur in stand gehouden: Nic. Beetsschool, Bosboom Toussaintlaan 18, (l.o.). In vërband met deze verzoeken deelen wij U mede len ket gemiddeld aantal leerlingen der Openbare Scho- gewoon lager onderwijs over 1937 bedroeg: School aan den Voorweg 204V2 Bronsteeschool (1. o)/Crayenesterschool 2463A Dreefschool 247V4 Totaal 698V2 Gedurende het tijdvak van 1 Januari tot en met 8 ht 1938 W3ren 3an die scholen werkzaam 8 leerkrachten, waarvan één boventallig en vanaf 15 Augustus tot en met 31 December 1938 19 leer- krachten, waarvan twee boventallig. Het gemiddeld a- 1 Januari t/m 14 Augustus 698V2 18 38.805 en b. 15 Augustus t/m 31 December698V219 36.763 Het gemiddeld aantal Ieerlingen der openbare school voor uitgebreid lager onderwijs bedroeg'over het jaaj 197, terwijl aan deze school over 1938 8 leer-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1