OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 29 Juni 1939. 215 van den op DONDERDAG 29 JUNI 1939, des avonds om 8 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. VAN DOORN, Burgemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, C. A. M. Jonckbloedt, H. J. W. B. Disselkoen, H. A. Meeuwen- oord, W. A. de Tello, A. P. Audretsch, E. J. van Lent, P. R. Kromhout, Mr. C. von Meyenfeldt en H. J. Voors, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze en zegt, dat toen de Heeren naar deze vergadering gingen," zij zeer zeker zullen opgemerkt en ook verwacht hebben, dat onze dierbare driekleur van den toren van het Raadhuis wapperde. Spreker meent, nu de Raad juist op den verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard vergadert, van de gelegenheid te mo- gen gebruik maken, om met den Raad, zijn hartelijke wenschen uit te spreken voor het welzijn van Z.K.H. Prins Bernhard. Spreker hoopt, dat het komende jaar, vooral den eersten tijd, voor Z.K.H. Prins Bernhard veel geluk moge brengen, opdat ook in het Koninklijk Huis veel geluk en voorspoed moge komen. De Vergadering betuigt door applaus haar instem- ming met deze woorden. De heer Disselkoen wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1