73 28 Juli 1939. AANVRAQE GELDEN VOOR LEERMIDDELEN JACOBASCHOOL. De Raad der gemeente Heemstede Gezien de aanvrage d.d. 5 Juli 1939, van het R.K. Parochiaal Kerkbestuur van den H. Bavo te Heemstede, om beschikbaarstelling van gelden krachtens art. 72 der Lager-onderwijswet 1920, voor de aanschaffing van leerboeken voor de Jacobaschool l.o., aan de Lanck- horstlaan Overwegende, dat de aanvrage wordt ingediend om- dat het aantal leerlingen van de 5e klasse (opleiding) dier schooi met den nieuwen cursus 23 bedraagt, terwijl krachtens raadsbesluit van 28 October 1937, n°. 101, schoolboeken werden aangeschaft voor 15 leerlingen, zoodat aanvulling noodig is; dat voorts een vijftiental boekjes worden gevraagd voor de 6e klas (opleiding) op grond van wederom veranderde eischen voor het toelatingsexamen van de middelbare scholen; dat de aanvrage aan de gestelde vereischten voldoet en met inwilliging daarvan de normale eischen, aan het geven van onderwijs te stellen, niet worden over- schreden Gelet op de bepalingen der Lager-onderwijswet 1920 en op de uitvoeringsvoorschriften daarvan; Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders; BESLUIT de aanvrage in te willigen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 28 Juli 1939. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1