OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 1 September 1939. 273 van den op VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1939, des namiddags om 5 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. VAN DOORN, Burgemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, C. A. M. Jonckbloedt, H. A. Meeuwenoord, W. A. de Tello, A. P. Audretsch, E. J. van Lent, P. R. Kromhout, Mr. C. von Meyenfeldt en H. J. Voors, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze en deelt mede, dat van den heer Dissel- koen bericht is ingekomen, dat hij de vergadering, wegens plotselinge verhindering, niet kan bijwonen. De heer De Tello wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 28 Juli 1939. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Aanbieding gemeenterekening 1938. I. Vaststelling van de notulen der vergadering van 28 Juli 1939. Deze notulen worden zonder beraadslaging en zon- der hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1