OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DINSDAG 5 SEPTEMBER 1939, des namiddags om 4 uur. 5 September 1939. 287 van den Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. VAN DOORN, Burgemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, C. A. M. Jonckbloedt, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, Mr. C. von Meyenfeldt, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Kamerbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. AGENDA: I. Beëediging Raadsleden. 2. Benoeming Wethouders. 3. Vaststelling der verordening, regelende de samen- stelling en den werkkring der vaste Commissiën, als bedoeld in art. 60 en art. 197 der gemeente- wet (84). 4. Samenstelling Raadscommissiën en benoeming vertegenwoordigers en plaatsvervangende verte- genwoordigers in de Commissie voor het Geor- ganiseerd Overleg, een en ander in de navolgende orde

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1