/f 26 —2 Maart 1039. VERNIEUWINGEN AAN DE GASFABRIEK. AAN DEN RAAD. In een uitvoerig rapport heeft de Directeur der gemeente gas-, duinwater- en electriciteitsbedrijven er ons mede in kennis gesteld dat het gewenscht is over te gaan tot enkele belangrijke vernieuwingen aan de productie-installatie der gasfabriek. Dat dit te verwachten was valt reeds op te maken uit de jaar- verslagen over 1936 en 1937. In het bijzonder geldt zulks voor de vernieuwing van het derde ovenblok. Dit ovenblok is sedert September 1924 onafgebroken in bedrijf geweest en heeft thans ca. 5200 vuurdagen doorstaan. In aanmerking nemende, dat een aantal van 3000 vuurdagen gewoonlijk als maximum wordt aan- genomen, wordt zulks als een record prestatie van levensduur aangemerkt. Dit ovenblok gaat thans eenige ouderdomsgebreken vertoonen. De kamerwanden zijn op vele plaatsen ondicht en eischen voortdurend zorg en reparatie. Tot dusver is het echter nog mogelijk gebleken om de gasproductie met dit ovenblok op behoorlijke wijze voort te zetten, terwijl ook de bedrijfscijfers nog alles- zins bevredigend zijn te noemen. Het is echter duide- lijk, dat op deze wijze niet steeds kan worden door- gegaan. De ouderdomsgebreken zullen uiteraard biijven toenemen. De Directeur acht dan ook thans het oogen- blik aangebroken, waarop de noodige maatregelen moeten worden getroffen om in de productie-capaciteit te voorzien in het geval, dat het derde ovenblok buiten bedrijf moet worden genomen. Op de eerste plaats is dan noodig de aanschaffing van een nieuw ovenblok. Het zou voor de hand liggen om bij de keuze van de capaciteit van dit nieuwe ovenblok rekening te houden met de toename van de gasaflevering die in de laatste jaren heeft plaats gehad en die, in verband met de steeds toenemende bevolking der gemeente, ook nog in de komende jaren zal plaats hebben. Met het oog hierop zou een ovenblok gekozen moeten worden met b.v. 14 kamers in plaats van het bestaande ovenblok III met 10 kamers. Het is echter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1