OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DONDERDAG 19 OCTOBER 1939, des namiddags om 3 uur. 19 October 1939. van den Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. VAN DOORN, Burgemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll, C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethou- ders, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, Mr. C. von Meyenfeldt, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Kamerbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. De heer Disselkoen wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van den lsten en den 5den September 1939. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Vaststelling pensioen oud-Wethouder Dr. E. A. M. Droog (85). 4. Gebouw werkloozen (87). 5. Crediet bouw schuilloopgraven (88). 6. Benoeming onderwijzer Bronsteeschool U.L.O. (89).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1