1 OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 20 November 1939. 355 van den op MAANDAG 20 NOVEMBER 1939, des avonds om 8 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. van Doorn, Burge- meester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll, C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethouders, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, Mr. C. von Meyenfeldt, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, Kamerbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. Vos. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. De heer Voors wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stenrming het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 19 October 1939; 2. Behandeling brief van Gedeputeerde Staten inzake wijziging begrooting voor uitbreiding der gas- fabriek. De Voorzitter zegt, de vorige week het genoegen te hebben gehad, om ten Raadhuize een vader te ontvan- gen, die was vergezeld van zijn eigen vader en zijn schoonvader, om hem geluk te wenschen met de ge- boorte van zijn jongste spruit. Dit kind, Maria Johanna Machielsen, geboren 8 November 1939, was. n.l. de twintigduizendste inwoner van Heemstede. Voor de t

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1