I I OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op VRIJDAG 29 DECEMBER 1939, des namiddags om 3 uur. II I 29 December 1939. 441 van den Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. VAN DOORN, Burgemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll, C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethou- ders, J. W. van der Erf, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, Mr. C. von Meyenfeldt, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Kamerbeek, Dr. Q. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. |l|| i De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze en deelt mede, dat door den heer Voors is kennis gegeven, dat hij verhinderd is deze vergade- ring bij te wonen, terwijl van den heer Rijkes een teiegram is ontvangen, dat hij onmogelijk tijdig in deze vergadering aanwezig kan zijn. Voorts verheugt het spreker, dat de heer Van Lent, ondanks dat hij vandaag zijn verjaardag viert, daarin geen aanleiding heeft gevonden om heden afwezig te zijn. Spreker feliciteert den heer Van Lent hartelijk met diens verjaardag. De heer Van der Linden wordt door het lot aange- wezen om bij eventueele stemmingen liet eerst zijn stern uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststeiling van de notulen der vergadering van 28 November 1939; ,i tSI lt I II, I 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1