KLAPPER op de NOTULEN der Openbare Vergaderingen van den Raad der Gemeente Heemstede gedurende het jaar 1940. Biadzijde No. van het Raadsstuk EIGENDOM. OPENBARE WERKEN. BEL ASTIN GEN. Buitengewone werken. Overzicht kosten Naleving besteksvoorwaarden Voorstellen ter voorkoming van de voorge- stelde belastingverhooging Opcenten op de hoofdsom der Gemeentefonds belasting Opcenten op de hoofdsom der Vermogens- belasting 146 3 13, 21, 27, 36, 39, 40, 51 88 88 4 3 OPENBARE ORDE. Sleden achter auto's lle Wijziging Algemeene Politieverordening Veiligheidsmaatregelen in verband met de ver- duistering Benoeming Ambtenaren van den Burgerl, Stand Bevolkingswisseling Burgerwacht. Oprichting Burgerwacht 7 196b, 234 196a, 196j 79 274 9 128 61 60 OPENBARE ZEDELIJKHEID. Ontheffing van eischen voor dranklokaliteiten Maximum aantal vergunningen voor verkoop van sterken drank in het klein 4, 286, 110 8, 81 25 OPENBARE GEZONDHEID. Toename gebruik van het Gezondheidskruis Uitbreiding algemeene begraafplaats 274 43, 83, 135, 150, 185,196j 24

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1