OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 22 Februari 1940. 11 van den op DONDERDAG 22 FEBRUARI 1940. des voormiddags om 10 uur. Voorzitter: de heer Jhr. A. VAN DE POLL, Wet- houder. Tegenwoordig zijn de Heeren: C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethouders, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Kamerbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze en deelt mede, dat de Burgemeester tot diens groote spijt niet aanwezig kan zijn, omdat hij wegens bronchitis het bed moet houden. Spreker zegt, dat hij zeker de tolk van de vergadering is, als hij den Burgemeester een spoedig herstel toewenscht. (Applaus). Voorts doet spreker mededeeling, dat de heer Mr. von Meyenfeldt kennis heeft gegeven, dat hij wegens ziekte deze vergadering niet kan bijwonen. De heer Mr. Stomps, aldus spreker, is gelukkig weer zoover hersteld, dat hij ter vergadering kan komen, waarmede spreker den heer Mr. Stomps ge- lukwenscht. (Applaus). De heer Van der Erf wordt door het lot aange- wezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1