OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DONDERDAG 28 MAART 1940, des namiddags om 2lh uur. 28 Maart 1940. 91 van den Voorzitter: de heer Jhr. A. VAN DE POLL, Wet- houder. Tegenwoordig zijn de Heeren: C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethouders, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Kamerbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze en deelt mede, dat van den heer Mr. von Meyenfeldt bericht is ingekomen, dat hij wegens ziekte deze vergadering niet kan bijwonen, en dat door den heer Van Lent bericht van verhindering is gezonden. De heer De Tello wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 22 Februari 1940. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Vaststelling uitgegeven bedrag per leerling aan belooning vakonderwijzers over 1939 (13);

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1