OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 25 April 1940. 119 van den op DONDERDAG 25 APRIL 1940, des namiddags om 3 uur. Voorzitterde heer Jhr. A. VAN DE POLL, Wet- houder. Tegenwoordig zijn de Heeren: C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethouders, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, Mr. C. von Meyen- feldt, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Kamer- beek, Dr. Q. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze en deelt mede, dat van den heer Voors bericht is ingekomen, dat hij deze vergadering niet kan bijwonen, wegens een vergadering elders. Spreker wenscht den heer Mr. von Meyenfeldt geluk met diens herstel van zijn ziekte. Hoewel spreker dit reeds in een Commissievergadering heeft gedaan, weet hij, dat hij thans namens den geheelen Raad spreekt. (Applaus). De heer Mr. von Meyenfeldt dankt den Voorzitter voor diens vriendelijke woorden. De heer Mr. von Meyenfeldt wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 28 Maart 1940.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1