32 27 Juni 1940. le WIJZIGING VERORDENING TER UITVOERING DER ARTIKELEN 6 EN 9 DER WINKEL- SLUITINGSWET 1930, StbL No. 460, ZOOALS DEZE IS GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN 27 JULI 1934, Stbl. No. 450. De Raad der gemeente Heemstede Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders BESLUIT a. in te trekken het besluit van 25 April 1940. b. le. Artikel 2 van de Verordening ter uitvoering der artikelen 6 en 9 der Winkelsluitingswet 1930, Stbl. n°. 460, zooals deze is gewijzigd bij de wet van 27 Juli 1934, Stbl. n°. 450, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 December 1934, n°. 127, in te trekken en te vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt: Artikel 2. 1. Het is, in afwijking van artikel 2, onder c en van artikel 4, derde lid van de Winkelsluitingswet 1930, Stbl. n°. 460, zooals deze is gewijzigd bij de wet van 27 Juli 1934, Stbl. n°. 450, verboden een open of besloten ruimte, waar pleegt gewerkt te wor- den in een barbiers- of kappersonderneming, op Za- terdag, voor zoover betreft het verrichten van barbiers- of kapperswerkzaamheden, nä des namiddags 9 uur voor het publiek geopend te hebben. 2. In afwijking van artikel 4, tweede lid onder a en b der Winkelsluitingswet geldt de in lid 1 voor den Zaterdag vastgestelde regeling ten aanzien van de uren, gedurende welke een barbiers- of kappers- onderneming voor het verrichten van barbiers- of kapperswerkzaamheden voor het publiek geopend mag zijn, eveneens: a. op den dag, voorafgaande aan Goeden Vrijdag; b. op den dag, voorafgaande aan Hemelvaartsdag;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1