44 22 Augustus 1940. UITBREIDING POLITIEPERSONEEL. AAN DEN RAAD. In het laatst van Juni j.l. ontving de Burgemeester een spoed-brief van den Commissaris der provincie, waarin werd medegedeeld, dat door hem telegra- fisch bericht was ontvangen van den Secretaris- Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Binnenlandsche Zaken, dat met ingang van 15 Juli e.k. de politietroepen zouden worden opgeheven en dat deze troepen zouden worden opgenomen in de burger- lijke poiitiecorpsen. In verband hiermede wilde het Departement van Justitie ten behoeve van de Duitsche autoriteit vöör 30 Juni weten, hoeveel militaire politie bij gemeente- lijke politiecorpsen kon worden ondergebracht ter ver- krijging van de vereischte sterkte met het oog op de tegenwoordige omstandigheden. Over deze aangelegenheid hebben wij onmiddellijk het advies ingewonnen van den Hoofdinspecteur van politie, die uitbreiding van het personeel met drie manschappen zeer sterk heeft aanbevolen in verband met de toename van de politie-bemoeiïngen in deze gemeente op velerlei gebied en vooral ook met het oog op de wenschelijkheid tot intensievere surveil- lance in de nachtelijke uren, waarover toch binnen afzienbaren tijd een voorstel van hem zou zijn inge- komen. Wij waren eenparig van oordeel dat het gewenscht moet worden geacht tot uitbreiding met drie man over te gaan. Bovendien meenden wij dat het corps nu reeds met twee agenten aangevuld zou kunnen worden voor de vacatures, die op 1 November a.s. door pen- sionneering van twee politie-ambtenaren zullen ontstaan. Met het oog op den verlangden spoed is, met onze instemming, door den Burgemeester medegedeeld dat hij, behoudens Uwe goedkeuring, bereid was vijf man militaire politie in het politiecorps op te nemen. Inmiddels is nader bericht ontvangen van den Com- missaris der Provincie, alsmede van de Centrale Wer- vingscommissie Politie, dat uitbreiding van het politie- personeel dezer gemeente met leden van de politie-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1