OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DONDERDAG 22 AUGUSTUS 1940, des namiddags om 3 uur. 22 Augustus 1940. 167 van den Voorzitter: de heer Jhr. A. VAN DE POLL, Wet- houder. Tegenwoordig zijn de HeerenC. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethouders, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Kamerbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze en deelt mede, dat van den heer Mr. C. von Meyenfeldt bericht is ontvangen, dat hij wegens ziekte verhinderd is deze vergadering bij te wonen. Spreker hoopt, dat de heer Mr. von Meyenfeldt spoedig hersteld zal zijn. De heer Kamerbeek wordt door het lot aangewe- zen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 27 Juni 1940. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Uitbreiding Politiepersoneel (44). 4. Benoeming onderwijzer Bronsteeschool U.L.O. (45).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1