50 29 October 1940. VERZEKERING TEGEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. AAN DEN RAAD. Bij uw besluit van 27 November 1930, nu. 90, zijn wij gemachtigd om bij de Verzekeringsbank „De Nieuwe Eerste Nederlandsche" te 's-Gravenhage, een verzeke- ring tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten, in- gaande 1 Januari 1931, voor den tijd van 5 jaren met recht van verlenging. Van dit recht is eenmaal gebruik gemaakt zoodat de polis thans loopt tot 1 Januari a.s. Eenigen tijd geleden hebben wij ons met genoemde Verzekeringsbank verstaan over de voorwaarden waar- onder opnieuw verlenging voor 5 jaren kan plaats hebben, terwijl wij ons daarnaast er van op de hoogte hebben gesteld, onder welke voorwaarden enkele an- dere Maatschappijen deze verzekering willen afsluiten. Het resultaat van een en ander is, dat genoemde Verzekeringsbank een premie vraagt van f 141.— per jaar wanneer een 5-jarig contract wordt gesloten en f 127.— per jaar voor een 10-jarig contract, terwijl wij in de gelegenheid zijn bij een andere Nederlandsche Maatschappij hetzelfde risico voor dezelfde bedragen te dekken tegen een premie van f 101.40 per jaar bij een 10-jarig contract, hetwelk dus voordeeliger is. Wij zijn van oordeel dat van laatstbedoelde aanbieding gebruik behoort te worden gemaakt. In verband hiermede stellen wij U voor goed te keuren, dat de loopende verzekering door ons is op- gezegd, welke opzegging vöör 1 October j.l. behoorde te geschieden. Verder verzoeken wij U ons te machtigen een nieuwe verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten bij een andere Maatschappij, ter keuze van ons col- lege. Door ons kan dan in voorkomende gevallen van de meest geschikte aanbieding gebruik worden ge- maakt, waarbij niet alleen de premie, maar ook de andere voorwaarden in aanmerking worden genomen. Heemstede, 9 October 1940. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, A. VAN DE POLL, 1. b. De Secretaris, N. VOS.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1