67 7 November 1940. SAMENVOEGINQ VAN GEMEENTEN. AAN DEN RAAD. Reeds eerder zonden wij U1 een afschrift van het door ons ontvangen schrijven dd. 9 October 1940. No. 208. 1 e Afdeeling, van Gedeputeerde Staten dezer pro- vincie, houdende mededeeling, dat de Secretaris-Gene- îaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Binnenlandsche Zaken, gebruik makende van zijn be- voegdheid hem toegekend bij de derde Verordening van den Rijkscommissaris, betreffende bijzondere maat- regelen op administratief-rechtelijk gebied van 1 Augus- tus 1940 Verordeningenblad Stuk 16), onder meer de samenvoeging overweegt van de gemeenten Heemstede en Bennebroek. In dit meergenoemd schrijven wordt tevens medegedeeld, dat Zijn Hoogedelgestrenge te dezer zake. vöôr 15 November a.s. het advies van den Raad via Gedeputeerde Staten wenscht te vernemen. De bedoeling van'den Secretaris-Generaal is de plan- nen tot samenvoeging op zeer korten termijn ten uit- voer te brengen. Ons College is dus wel weinig tijd gelaten om U over dit belangrijk voorstel voor te lichten. Uitdruk- kelijk willen wij er U op wijzen, dat bij vroegere grens- wijzigingsplannen, waarbij onze gemeente was betrok- ken, de Raad en ons college zich steeds op het standpunt hebben gesteld, dat men slechts bij uiterste noodzaak en wanneer het algemeen belang zulks zou vorderen, tot samenvoeging van gemeenten of tot grenswijziging mocht overgaan en dat men daarbij reke- ning zou moeten houden met het historisch gegroeide. Wij zien in de voorgestelde samenvoeging geen enkel nut, en evenmin een algemeen belang en van ons Col- lege was dan ook niet te verwachten, dat een voorstel zou worden gedaan om tot een dergelijke samenvoeging te geraken. Onze gemeente bevindt zich in een uitzonderlijke positie. Zij geeft woonplaats aan velen, die hun werk- kring elders hebben, en aan velen, die hun laatste le- vensjaren in een rustige omgeving willen slijten. Aan °nze gemeente is de taak opgelegd om in het algemeen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1