68 21 November 1940. VERLENGING TERMIJN ONTRUIMING DER ONBE- WOONBAAR VERKLAARDE WONING BLEEKERSVAARTWEG 47. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het schrijven van de N.V. Stoom-, Wasch- en Strijkinrichting voorheen J. Peeperkorn Zn. te Heem- stede, eigenares van het perceel Bleekersvaartweg 47, om verlenging van den terinijn van ontruiming van ge- noemd perceel; overwegende dat op 29 November a.s. zal zijn ver- streken de termijn waarbinnen het bij raadsbesluit van 25 April 1940, no. 33, onbewoonbaar verklaarde per- ceel Bleekersvaartweg 47 moet zijn ontruimd; overwegende, dat het den bewoner van dat perceel niet gelukt om binnen den gestelden termijn een pas- sende woning te vinden; overwegende, dat geen bezwaar bestaat tegen ver- lenging van den termijn van ontruiming van genoemd perceel; Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders; den termijn, genoemd in het besluit van 25 April 1940, no. 33, gesteld voor ontruiming van het perceel Blee- kersvaartweg 47 te verlengen met een termijn van 6 maanden. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 21 November 1940. BESLUIT ,e Voorzitter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1