74 31 December 1940. VERZEKERÏNG VAN GEMEENTEGELDEN. AAN DEN RAAD. In Uwe vergadering van 29 October j.I. werd aange- houden ons voorstel, dd. 9 October 1940, no. 51, inzake de verzekering van gemeentegelden. In verband met bij de behandeiing gedane vragen en opmerkingen, deelen wij U nog het volgende mede. Zooals wij U in ons voorste! reeds mededeelden, werd de ioopende verzekering gesloten voor het tijdvak 1 Januari 19o9 1 Januari 1944. De premie over dat tijdvak bedroeg bij vooruitbetaling 375.Wanneer omstreeks 1 Januari a.s. deze polis zou worden opge- zegd, zouden pas 2 jaren van het 5-jarig tijdvak ver- streken zijn. De premie voor de overblijvende 3 jaren, waarover de polis dan niet zal gelden, bedraagt dus Terugbetaling van premie zal bij de opzegging wor- den gevraagd. In ons voorstel schreven wij U ook reeds, dat het sluiten eener fraudeverzekering is voorgeschreven bii artikel 170 der gemeentewet. Ket betreffende besiuit behoett de goedkeuring van Gedeputeerde Staten der t rovincie. Deze voorgeschreven goedkeuring brengt mede, dat Ged. Staten treden in een beoordeeling van de voorwaarden van de polis der verzekering. Wanneer deze naar het oordeei van dit college niet voidoende zijn, wordt de vereischte goedkeuring niet verleend Een gevolg hiervan is, dat het aantal goedgekeurde po- nssen zeer beperkt is. Aansluiting bij de Fraude-risico- Onderhnge van Gemeenten (F.O.G.) wordt door Gede- puteerde Staten goedgekeurd. Omtrent de daarbij verschuldigde premie hebben hebben wij U in ons voorstei reeds ingelicht. Verder keuren Gedeputeerde Staten in voorkomende gevallen goed het sluiten van een verzekering bij de Nationale °.rg Maatschappij te Amsterdam. Deze vraagt voor dekkmg van een bedrag van 30.000,— een premie van i-i i -j J'aar' waar^'j Seetl onderlinge aansprake- Ljkheid m het geding komt. Andere reeds door Gede- puteerde Staten goedgekeurde polissen zijn er, volgens verkregen inlichtingen, nog niet.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1