OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 31 December 1940. 259 van den op DINSDAG 31 DECEMBER 1940, des namiddags om 2 uur. Voorzitter: de heer Jhr. A. VAN DE POLL, Wet- houder. Tegenwoordig zijn de heeren: C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethouders; j. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, Mr. C. von Meyenfeldt, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Ka- merbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. WStomps, leden. Secretaris: de heer N. Vos. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. De heer Mr. von Meyenfeldt wordt door het lot aan- gewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststeliing van de notulen der vergadering van 21 November 1940. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Verzekering van gemeentegelden (51, 74). 4. Crediet voor cursus aan de politie in de Duitsche taal (75). 5. Benoeming 2 leden Commissie van Toezicht op het Lager Onäerwijs (76). 6. Benoeming lid Commissie tot Wering van School- verzuim (79).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1