KLAPPER op de besluiten van den Bur- gemeester ter waarneming van de taak van den Raad der Gemeente Heemstede ge- durende het jaar 1942. No. van het Stuk EIGENDOM, OPENBARE WEKKEN, BELASTINGEN. Verordening op de heffing eener straatbelasting Opcenten Personeele Belasting Verordening op de heffing eener belasting op de Honden OPENBARE ORDE. Algemeene Politieverordening 13e Wijziging Algemeene Politieverordening 14e Wijziging Algemeene Politieverordening 15e Wijziging Algemeene Politieverordening. 16e Wijziging Burgerlijken Stand. Benoemd tot Ambtenaar van den J. H. van Riesen OPENBARE GEZONDHEID. Verordening op het begraven op de Alg. Begraaf- plaats Aanvulling Zuiveringsinrichting voor rioolwater. Credit voor uit- werken plannen stichting Crediet voor het Badhuis Glipperweg 106. Verlenging termijn ontruiming der onbewoonbaar verklaarde woning Heemstede's Belang. Nadeelig saldo OPENBARE VEILIGHEID. Luchtbeschermingsdienst. Arbeidsvoorwaarden VERKEER EN VERVOER. Verbetering Heerenweg. Aankoop van grond van J. Zwart te Groningen ARBEID. W inkelsluitingswet Winkelsluiting

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1