2 No. van het Stuk MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. Sceunregeling voor Werkloozen 32 VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. EEREDIENSTEN. Bewaarscholen. Subsidie bijzondtre 59 Vaststelling uitgegeven bedrag per leering aan beloo- ning vakondferwijizers over I9fl1 1'5 Voorschot vergoeding Vakonderwijs 1942 16 Vergoeding art. 100 L.O. wet 1920 over 1941 45 Vaststelling vergoeding Vakonderwijs 1941 50 Aaavrage gelden voor tegelpaden, afscheidingen Bosch en Hovenschool 9 Aanvrage gelden voor leermiddelen St. Henricus School 10 Aanvrage gelden voor leermiddelen St. Henricus School 42 Aanvrage gelden. Bosch en Hovenschool 61. Beschikbaarstelling bedrag per leerling voor openbaar onderwijs in 1942 4 Voorschot vergoeding Bijzondere Scholen 17 Vergoeding art. 101 der L.Oi wet 1920 over 1937 en afrekening over de jaren 1934, 1935, 1936 en 1937 33 Voorloopige vaststelling bedrag uitgaven voor open- baar lager ond'erwijs oveT 1941 35 Vaststelling vergoeding bijzondere scholen 1941 49 Geneeskundig Schooltoezicht Gemeenschappel. regeling 44 Bijzonder Middelb. of Voorbereidend1 Hooger Obder- wijs. Bijdragen in Schoolgeld voor gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd, Ingetrokken 12 Mei 1943 No. 112 57 Gymnasiaal of middelbaar of daarmede gelijk te stellen onderwijs. Bijdrage in schoolgeld voor Inge- trokken 12 Mei 1943. Not 13 58 Onderwijs in Fransch 53 Heemsteedsche Sportparken. Wijziging Statuten 30 DE GEMEENTE. Instelling, Ontwikkeling, Ophefflng. Straatnamen wijziging. Kerkplein, Schoolplein en Schoollaan 13

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2