3 No. van het Stuk Privaatrechtelijke Positie. Voeren van een rechtsgeding. Rioleeringswerkzaam- heden Camplaan 25 Eigendommen niet voor den publieken dienst bestemd. Rechten op eigendommen van derden. Schatting terreinen van het Grondbedrijf 6 Idem Leden Commissie van Taxatie 7 Verkoop grond van terrein „Het Grotstuk" aan Ir. A. G.. van Hattum 28 Onderhandsche verpachting weiland Westzijde Vrij- heidsdreef 52 Onderhandsche verpachting weiland nabij Cruquius- weg en Heemsteedsche Kanaal 54 Herstellingj lokaal „Samuel" met aangebouwde woning 14 FINANCIËN. Toelichting begrooting 1942 1 Regelen art. 122 Gemeentewet (Sociale Zaken) 34 Beheer Reservefonds 24 Kasgeldleening 1943 60 PERSONEEL. Dienstcommissies voor de gemeente-gas-, duinwater- en electriciteitsbedrijven en voor het bedrijf van Openbare Werken en den Reinigingsdienst 12 Ambtenarenregelement 7e Wijziging 8 Ambtenarcnregelement 8e Wijziging 21 Blijveu rustcn werkzaamhedenCoirmissie van Over- leg voor het gemeente-personeel 12 Jaarwedderegeling Ambtënaren 19e Wijziging 18 Jaarwedderegehng Ambtenaren 20e Wijziging 29 Wijziging loontabellen 22 Loontabellbn Wijziging 38 Jaarwedderegeling Ambtenaren 21e Wijziging. School- artsen: 44a Kindertoelage. 1 ijdelijke verhooging 62 GAS-, DUINWATER- EN ELECTRICITEITS- BEDRIJVEN. Beheer Gnnecntebedrijven 3 Vaststelling rente vcrstrekt kapitaal. Gemeente Be- drijven 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 3