1 BEGROÜTING 1942. Het behoeft geen verwondering te wekken, dat het samenstellen van een ontwerp-gemeentebegrooting in deze omstandigheden inoeilijkheden heeft opgeleverd. Daarvoor gelden uit den aard der zaak verschillende redenen. Een eerste en zeer belangrijke reden was ge- legen in het feit, dat de begrooting moest openen met een batig saldo van 1940, dat rond f 89.000,— kleiner was dan dat, waarmede de begrooting" voôr 1941 kon aanvangen. Daarnaast deed zich het geval voor, dat de winsten der gas-, duinwatér- en electriciteitsbedrijven aanvan- kehjk f 55.000.lager geraamd werden dan voor 1941. Dit groote verschil werd in belangrijke mate veroorzaakt door de stijging van den kolenprijs, als een gevolg waar- van ook de voor het af te nemen gas aan Haarlem te betalen prijs omhoog ging, terwijl ook de wijziging van de omzetbelasting en andere factoren daartoe hebben bijgedragen. Wanneer voorts in oogenschouw wordt genomen, dat in normale omstandigheden verschillende posten in de gemeentebegrooting als een gevolg van den groei der gemeente, reeds neiging vertoonen om te stijgen, en daarbij nog komt, dat verschillende posten thans door de abnormale tijdsomstandigheden omhoog gaan, of wel, dat de gemeente zich voor geheel nieuwe uitgaven ge- plaatst ziet, dan kan hieruit wel worden afgeleid, dat zonder extra maatregelen een sluitende begrooting moei- lijk te verkrijgen was. Bij de aanbieding der begrooting voor 1941 werd ge- wa§ gemaakt van het vervallen der gemeentefondsbe- Iasting en dus ook van de opcenten welke daarop door de gemeenten werden geheven. Kort vöör de behande- ling dier begrooting werd bekend, dat voor 1941 een bijzondere voorziening was getroffen; tegelijk werd toen ook wijziging gebracht in de uitkeering uit het gemeente- fonds. Voor 1942 zijn intusschen soortgelijke regelingen ge- troffen als voor 1941. Deze zijn in de begrooting ver- werkt. Krachtens besluit van de Secretarissen-Generaal van de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1