1 Departementen van Financiën en Binnenlandsche Zaken, worden met of nâ 1 Mei 1941 ook geen opcenten op de Vermogensbelasting meer geheven. In de plaats daarvan kon in de begrooting een uitkeering uit het gemeente- fonds worden geraamd, gebaseerd op de opbrengst van de opcenten op de Vermogensbelasting over 19401941. Ten opzichte van de niinder gunstige exploitatie van de bedrijven wordt opgemerkt, dat vele andere gemeen- ten reeds eerder overgingen tot prijsverhoogingen op grond van de stijging van den kolenprijs e.d. Voor de bedrijven dezer gemeente is die verhooging zoo lang mogelijk uitgesfeld, doch waar verschillende middelen aangewend moesten worden voor het verkrijgen van eene sluitende begrooting, kon hieraan niet worden ontkomen. Inmiddels is dan ook besloten de prijzen van gas en electriciteit met 1 cent te verhoogen. Ter dekking van het overblijvende tekort werden aller- eerst verschillende geraamde uitgaven tot lagere bedra- gen teruggebracht, terwijl verder de ontvangsten zqo scherp mogelijk werden geraamd. Op deze wijze konden echter niet voldoende middelen beschikbaar komen voor dekking van het nog resteerende tekort. Het bleek dan ook noodig een matige belastingverhooging toe te passen. Na het vervallen van de mogeiijkheid tot het heffen van opcenten op de Gemeentefondsbelasting en de Ver- mogensbelasting is het belastinggebied voor de gemeen- ten'zeer beperkt geworden, zoodat thans practisch alleen nog gelegenheid bestaat het aantal opcenten op de Per- soneele Belasting te verhoogen. Deze opcenten, welke in verhouding tot andere gemeenten nog steeds laag gehouden konden worden, zullen voor het jaar 1942 van 120 op 140 worden gebracht, een aantai, dat nog zeer gunstig afsteekt bij dat hetweik in andere gemeen- ten wordt geheven. Voor het gasbedrijf wordt ten opzichte van afschrij- ving en aflossing eenzelfde maatregel beoogd als de iaatste jaren werd getroffen. Voorts kwam er wijziging in de begrooting tengevolge van de opheffing van den gemeentelijken dienst voor maatschappelijk hulpbetoon, waartoe kort geleden werd besloten. De werkzaamheden van dezen dienst zullen in het vervolg worden verricht onder rechtstreeks toezicht van het gemeentebestuur door een te vormen afdeeling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2