o 2e WIJZIGING VERORDENING GEMEENTE- POLITIE. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Gelet op de circulaires van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, d.d. 27 en 28 November 1941, afd. Ambtenarenzaken, nos.: 59160 en 59158 en d.d. 12 December 1941, afd. B.B., Bur. 0. O. V. en op de brieven van den Commissaris der Provincie, d.d. 9 Juli 1941, 10 October 1941 en 13 De- cember 1941, le Afd. nos. 66/14183, 66/20732 en 66/25988; in te trekken zijn besluiten, d.d. 6 December 1941, no. 65, 9 December 1941, no. 67 en 9 December 1941, no. 68, houdende resp. 2e, 3e en 4e wijziging ,,Verorde- ning gemeentepolitie"; B. de ,,Verordening gemeentepolitie", vastgesteld bij raadsbesluit van 24 April 1941, no. 28, gewijzigd bij raadsbesluit van 12 Juni 1941, no. 35, te wijzigen als volgt: I. In artikel 2, le lid sub b, wordt tusschen de woor- den ,,Nederlander zijn" en ,,en voldoen" ingevoegd „van goed zedelijk gedrag". II. Artikel 3, le lid wordt gelezen als volgt: 1. De jaarwedden zullen bedragen: a. hoofdinspecteur3580.totf4315. b. inspecteur 2735.3470. c. hoofdagent „2105.„2370. d. agent le klasse 1685.„2000. III. Het in artikel 3a genoemde grensbedrag van 1900.wordt gewijzigd in /2000. IV. Artikel 5, 2e lid wordt gelezen: „2. Bij gebleken geschiktheid, dienstijver en goed BESLUIT e. agent 2e klasse klerk g. kantoorbediende 1580,— 1895,— 1475.— „2000,— 950,— 1580,—

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1