5 a. hoofdinspecteur met b. inspecteur c. hoofdagent d. agent le klasse e. agent 2e klasse klerk 8- kantoorbediende gedrag worden de jaarwedden der ambtenaren voor ieder jaar dienst in de bekleede betrekking verhoogd tot het maximum is bereikt en wel voor den: /105,— 2 X 105,— en 1 X /55.— 5 X 50.en 1 X 65. 5 X 50.en 1 X 65.— 105.— V. Artikel 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 7, luidende als volgt: „1. Te rekenen van 1 September 1941 wordt aan het personeel beneden den rang van hoofdinspecteur, waar- toe ook gerekend wordt te behooren het administratief personeel, voor zoover dit geacht kan worden mede een politioneele taak te hebben, ais compensatie voor het derven van een vergoeding voor overwerk en in afwach- ting van het totstandkomen van een nieuwe algemeene regeling inzake de bezoldiging van het personeel der Nederlandsche politie, een tijdelijke toelage verleend van vijf ten honderd van de bruto-wedde of het bruto- loon. 2. De in het eerste lid bedoelde tijdelijke toelage wordt toegekend boven en behalve de toelagen enz. voortvloeiende uit andere voorzieningen, welkë met be- trekking tot de salarieering van het politiepersoneel zijn of zullen worden getroffen. 3. Onder bruto-wedde of bruto-loon wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan de wedde of het loon, vermeerderd met de vaste toelagen (zonder aftrek van het pensioenpremieverhaal), waarop de belanghebbenden ingevolge de voor hen geldende bezoldigingsregeling aanspraak hebben." VI. Aan artikel 8 wordt toegevoegd: ,,De toelage wordt slechts voor één politiediploma ver- leend en wel voor dat diploma, waaraan- de hoogste waarde wordt toegekend." VII. Artikel 37, le lid wordt gelezen als volgt: „1. Aan een ambtenaar, als bedoeld in het vorig artikel, wordt het genot van wachtgeld toegekend, ge- 7) 105,— 105.—

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2