D durende een tijdvak gelijk aan zijn diensttijd, ten be- drage van: a. indien hij ten tijde van het ontslag kostwinner is van een gezin, gedurende de eerste drie maanden de Iaat- stelijk door hem genoten wedde, gedurende de volgende drie maanden 85, gedurende de daaraan volgende vijf jaren 70, gedurende de daaraan volgende vijf jaren 60 en vervolgens 50 ten honderd van de laatstelijk genoten wedde; b. in de overige gevallen gedurende de onder a. be- doelde termijnen onderscheidenlijk de laatstelijk genoten wedde en 75, 60, 50 en 40 ten honderd daarvan." C. te bepalen, dat dit besluit heden in werking treedt, behoudens de punten B II, III en IV, welke geacht worden in werking te zijn getreden op 1 Augustus 1941. De uitkeering aan de belanghebbenden van de ver- hoogde wedde over het tijdvak 1 Augustus tot en met 31 December 1941 wordt beschouwd als eene tijdelijke toelage. Terugvordering van na 1 September 1941 uitgekeerde vergoedingen voor verricht overwerk blijft achterwege. HEEMSTEDE, 6 Januari 1942. De Burgemeester voörnoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 3