6 SCHATTING TERREINEN VAN HET GRONDBEDRIJF. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat het gewenscht is regelen vast te stellen, welke bij de schatting van de waarde, per 1 Januari 1942, van de eigendommen in beheer bij het Grondbedrijf in acht moeten worden genomen; Overwegende, dat dient te worden bepaald welke vergoeding aan de leden van de Commissie van Taxa- tie voor de te verrichten werkzaamheden zal worden toegekend 1°. te bepalen dat de schatting van de waarde van de bij het Grondbedrijf in beheer zijnde eigendommen in 1942 zal geschieden met inachtneming van de vol- gende regelen a. voor alle in de boeken van het Grondbedrijf onder een afzonderlijk hoofd vermelde eigendommen moet een afzonderlijke schatting geschieden b. de vasttelling eener schatting geschiedt met al- gemeene stemmen of bij meerderheid van stemmen; schat ieder der leden op een verschillend bedrag, dan wordt het gemiddelde der drie bedragen genomen; c. van alle schattingen brengt de Commissie een beredeneerd verslag uit aan den Burgemeester. 2° de vergoeding voor de in 1942 te houden schat- ting, als onder 1° genoemd, te stellen op f 100.per lid der Commissie van Taxatie. BESLUIT HEEMSTEDE, 13 Januari 1942. De Burgemeester voornoemd, De Secretaris

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 5