7 SCHATTING TERREINEN VAN HET GRONDBEDRIJF. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende dat, ingevolge de Verordening op het beheer der Gemeentebedrijven, de waarde van de bij het Grondbedrijf in beheer zijnde eigendommen moet worden geschat naar den toestand op 1 Januari 1942; Overwegende, dat deze schatting pioet geschieden door een commissie bestaande uit drie leden; Gelet op de artikelen 32 en 33 der genoemde Ver- ordening; BENOEMT tot leden van de Commissie van Taxatie van de waarde, per 1 Januari 1942, van de in het Grondbedrijf aan- wezige eigendommen: 1 H. M. Fockens; 2°. N. J. Nijman 3°. A. J. J. Verspoor. HEEMSTEDE, 13 Januari 1942. De Burgemeester voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 7