8 7e WIJZIGING AMBTENARENREGLEMENT. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; te bepalen dat artikel 44 van het Ambtenarenreglement, vastgesteld bîj raadsbesluit van 30 Juli 1931, n°. 50a, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 29 October 1940, n 54, vervalt te rekenen met ingang van 1 Ja- nuari 1942. BESLUIT HEEMSTEDE, 13 Januari 1942. De Burgemeester voornoemd, De Secretaris

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 9