2 VERORDENING OP DE HEFFING VAN OPCENTEN OP DE PERSONEELE BELASTING IN DE GE- MEENTE HEEMSTEDE. De Burgemeester der gemeente Heemstede, ter waar- neming van de taak van den Raad dier gemeente, vast te stellen de navolgende verordening. VERORDENING OP DE HEFFING VAN OP- CENTEN OP DE PERSONEELE BELASTING IN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. Er zullen jaarlijks, met ingang van het belastingjaar 1942, ten behoeve dezer gemeente, op de hoofdsom der personeele belasting worden geheven honderd en veertig opcenten. De invordering geschiedt overeenkomstig artikel 296 der gemeentewet. De thans geldende verordening op de heffing van op- centen op de hoofdsom der personeele belasting worcft met 1 Januari 1942 ingetrokken. Zij blijft van kracht ten aanzien van belastingjaren, die vöör dien datum zijn ge- eindigd. Aldus vastgesteld den 2 FU >'2 BESLUIT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. De Burgemei De^S^cietaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1