11 VASTSTELLING RENTE VERSTREKT KAPITAAL GEMEENTE-BEDRIJVEN. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat ingevolge het bepaalde bij ar- tikel 9 der verordening regelende het beheer der ge- meentebedrijven, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 September 1932, n°. 54, moet worden bepaald, welke jaarlijksche rente moet worden betaald voor het aan de bedrijven verstrekt kapitaal, voor zoover ten be- hoeve van die kapitaalverstrekking nog geen geld- leening is aangegaan; te bepalen, dat door de gemeentebedrijven over het in 1941 verstrekte kapitaal, voor zoover daarvoor nog geen geldleening werd aangegaan, eene rente zal moeten worden betaald van 4%. BESLUIT HEEMSTEDE, 10 Februari 1942. De Burgemeester voornoemd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1