14 HERSTELLING LOKAAL „SAMUEL" MET AANGEBOUWDE WONING. Den laatsten tijd komen gerechtvaardigde klachten in over den minder ooglijken toestand, waarin het gebouw „Samuel" met aangrenzende woning, staande aan den Glipperweg hoek Prinsenlaan, verkeert. Het onderhoud van dit gebouw, dat bestemd was om te worden gesloopt, is achterwege gebleven in verband met de plannen welke bestonden, om ter plaatse een nieuw gebouw te stichten. Door gebrek aan materialen zal van nieuwbouw voorloopig geen sprake kunnen zijn, terwijl het ge- bouw ter plaatse toch nog wel in een behoefte voorziet. Om verdere vernieling te voorkomen is hetgewenscht om het gebouw een ander aanzien te geven. Wanneer tegelijk dan de bij dit gebouw behoorende woning wordt opgeknapt, zou deze kunnen worden bewoond door de bewoners van de in die omgeving nog staande onbewoonbaar verklaarde woning, waarvan verdere bewoning bezwaarlijk langer toelaatbaar is, zoodat ook in dit opzicht een betere toestand ontstaat. Om genoemd doel te bereiken, is het noodig de oude houten serre te doen verdwijnen, de ramen, deuren en vloeren der woning te herstellen en het geheel glas- en waterdicht te maken en de woonka- mers te behangen, alle gevels van het gebouw in een lichte kleur te selicaten, zoodat het geheel een frisschen indruk zal wekken, terwijl ten slotte het terrein om het gebouw zal moeten worden afgescheiden met een groenblijvende ligusterheg, De kosten van een en ander worden geraamd op f 800.terwijl de woning voor f 3.— per week ver- huurd zal kunnen worden. HEEMSTEDE, 27 Februari 1942. De Burgemeester van Heemstede, J. P. W. VAN DOORN. De Secretaris, N. VOS.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1