19 WINKELSLUITINGSWET. In artikel 2 van de Verordening ter uitvoering der artikelen 6 en 9 der Winkelsluitingswet 1930, Stbl. no. 460, zooals deze is gewijzigd bij de wet van 27 Juli 1934, Stbl. no. 450, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 December 1934, no. 127 en gewijzigd bij raadsbesluit van 27 Juni 1940, no. 32, is bepaald dat de barbiers- en kapperswinkels in deze gemeente, voor wat het verrichten van barbiers- en kapperswerkzaam- heden betreft, op Zaterdag en daarmede gelijk gestelde dagen slechts tot 9 uur des namiddags voor het publiek geopend zullen mogen zijn. Deze bepaling is destijds vastgesteld met een in het algemeen beperkende strekking. Het Winkelsluitingsbesluit 1941 heeft de sluiting van winkels op Zaterdag vastgesteld op 8 uur des namiddags; een tijdstip dus dat ligt vöör het bij de bovengenoemde verordening bepaalde tijdstip. De bij de verordening getroffen regeling beteekent derhalve thans, voor zoover het verrichten van bar- biers- en kapperswerkzaamheden betreft een verruiming van de gelegenheid voor het verrichten van genoemde werkzaamheden. De motieven, welke hebben gegolden voor het treffen van die beperkende regeling, kunnen niet worden aan- gevoerd voor de handhaving van die regeling nu deze, zooals reeds gezegd, een verruiming beteekent. Aangezien ook geen termen aanwezig zijn om, in afwijking van het Winkelsluitingsbesluit 1941, de ge- legenheid voor het verrichten van barbiers- en kap- perswerkzaamheden te verruimen, is het gewenscht bovenbedoelde bij verordening getroffen regeling in te trekken. HEEMSTEDE, 24 Maart 1942. De Burgemeester van Heemstede, J. P. W. VAN DOORN. De Secretaris, N. VOS.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1