21 8e WIJZIGINQ AMBTENARENREGLEMENT. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat bij den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken bezwaren bestaan tegen goedkeuring van de op 13 Januari 1942 vastge- stelde bepalingen, regelende de aanspraken ingeval van ziekte voor ambtenaren op burgerrechtelijke arbeids- overeenkomst in dienst der gemeente werkzaam; BESLUIT in te trekken zijn besluit van 13 Januari 1942, no. 8, houdende 7e wijziging van het Ambtenarenreglement dezer gemeente. HEEMSTEDE, 14 April 1942. De Burgemeester voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1