23 PRIJS VOOR OAS EN ELECTRICITEIT. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat de van overheidswege voorge- schreven prijzenformule niet steeds toelaat, dat voor gas en electriciteit de prijs wordt berekend, zooals die laatstelijk is vastgesteld bij zijn besluit van 18 No- vember 1941, no. 61 BESLUIT te bepalen, dat voor levering van gas en electriciteit aan de verbruikers in rekening worden gebracht de prijzen, genoemd in zijn besluit van 18 November 1941, no. 61, of zooveel minder, als volgens de voorge- schreven prijzenformule noodzakelijk blijkt. HEEMSTEDE, 21 April 1942. De Burgemeester voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1