24 BEHEER RESERVEFONDS. De Burgemeester van Heenrstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat de verordening, regelende de in- stelling, het beheer en de administratie van het „Reser- vefonds' voor bijzondere doeleinden", laatstelijk opnieuw vastgesteld bij raadsbesluit van 29 September 1932, n° 55 gewijzigd bij raadsbesluiten van 24 November 1932 en van 19 Mei 1938, n°. 31, krachtens raads- besluit van 8 Februari 1940, n°. 7, geldt tot en niet 30 Juni 1942; Overwegende, dat het gewenscht is de geldigheids- duur te verlengen tot en met 30 Juni 1943; te bepalen dat de verordening, regelende de instelling, het beheer en de administratie van het „Reservefonds voor bijzondere doeleinden", laatstelijk opnieuw vast- gesteld bij raadsbesluit van 29 September 1932, n 55, gewijzigd bij raadsbesluiten van 24 November 1932 en van 19 Mei 1938, n°. 31, zal gelden tot en met 30 Juni 1943. BESLUIT HEEMSTEDE, 28 April 1942. De Burj îcretaris.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1