25 VOEREN VAN EEN RECHTSQEDINQ. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat de gemeente in rechten is ge- dagvaard door H. J. Kuipers, Camplaan 42 te Heem- stede, tot betaling van vergoeding wegens schade aan zijn perceel toegebracht tengevolge van het onttrekken van teveel water aan den grond bij in het najaar van 1940 uitgevoerde rioleeringswerkzaamheden, alsmede voor het niet normaal kunnen gebruiken van zijn huis gedurende langen tijd; Overwegende, dat voor een eventueel te betalen vergoeding aansprakelijk is de N.V. Verzekeringsbank „De Nieuwe Eerste Nederlandsche" te 's-Gravenhage; Qezien het hierover ingekomen rechtskundig advies; tot verweer tegen gemelden eisch in rechten, zoowel in eersten aanleg als zoo noodig in beroep en cassatie. BESLUIT: HEEMSTEDE, 16 Juni 1942. De Burg

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1