26 13e WIJZIGING ALGEMEENE POLITIEVERORDENING. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; BESLUIT nä artikel 54 der Algemeene Politieverordening in te voegen een nieuw artikel, luidende als volgt: Artikel 54a. 1. Het is den eigenaar, houder of verzorger van een hond of aan hem, die een hond onder zijn toe- zicht heeft verboden in het tijdvak van 1 April tot 1 October: a. dezen hond op den openbaren weg, met uit- zondering van het wandelbosch „Groenendaal", te laten verblijven anders dan vastgehouden aan ketting, riem, koord of eenig ander middel tot vasthouding; b. dezen hond op het terrein van een ander, of bij een ander in gebruik, te laten verblijven, zonder van den eigenaar van het terrein of, indien het terrein in gebruik is bij een ander dan den eigenaar, van den gebruiker, daartoe vergunning te hebben ver- kregen. 2. Honden, die, in strijd met de bepaling van lid 1, onder a, op den openbaren weg verblijven, of hon- den, die, in strijd met de bepating van lid 1 onder b, op het terrein van een ander verblijven, worden door de Politie opgevangen en, indien zij binnen 3 X 24 uur na de opvanging niet zijn teruggehaald, afgemaakt. 3. Is de eigenaar van den hond bij de Politie be- kend en in de gemeente aanwezig of vertegenwoor- digd, dan wordt hem of zijnen vertegenwoordiger van de opvanging kennis gegeven en zelfs indien de bo- vengestelde termijn reeds mocht zijn verstreken, niet tot afmaking overgegaan, dan 24 uren, nadat de ken- nisgeving is uitgereikt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1