28 VERKOOP QROND VAN TERREiN „HET GROTSTUK". De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat de heer Ir. A. Q. van Hattum, Melchior Treublaan 9, te Heemstede, heeft verzocht te mogen koopen, voor den prijs van f 5.— per M2., een achter zijn woning gelegen strook grond, groot ongeveer 412 M2., ter toevoeging aan zijn tuin; dat de geboden prijs voldoende hoog moet worden geacht, terwijl voorts door dezen verkoop een betere indeeling van het overige terrein mogelijk wordt; aan den heer Ir. A. Q. van Hattum, voornoemd, te verkoopen, tegen den prijs van f 5,— per M2., een perceel grond groot ongeveer 412 M2., gelegen ten zuiden van het perceel Melchior Treublaan 9, kadas- traal bekend in Sectie B. no. 6722 (ged.) op bijbe- hoorende teekening in groene kleur aangegeven. BESLUIT HEEMSTEDE, 30 Juni 1942. De Burgr

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 4