34 REGELEN ART. 122 GEMEENTEWET. (SOCIALE ZAKEN). De Burgemeester der gemeente Heemstede, ter waar- neming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende de wenschelijkheid om ten aanzien van de ontvangsten en uitgaven ter zake van de zorg voor sociale aangelegenheden in deze gemeente andere regelen te stellen dan in de Gemeentewet bepaald; Gelet op art. 122 der Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de navolgende regelen, waarop de ontvangsten en uitgaven van bovengenoemde aange- legenheden zullen geschieden: Regelen voor de ontvangsten en uitgaven betrekking hebbende op de zorg voor sociale aangelegenheden in de ge- meente Heemstede. Artikel 1. Het bepaalde bij de artikelen 120 en 121 der Ge- meentewet lijdt uitzondering ter zake van de inkomsten, ontvangsten en betalingen, betrekking hebbende op de zorg voor sociale aangelegenheden in deze ge- meente. Met de in ontvangstneming van deze inkomsten of ontvangsten en met de betaling van de uitgaven is belast de chef van de Secretarieafdeeling „Sociale Zaken", hieronder nader aan te duiden met „de(n) ambtenaar". Artikel 2. De ambtenaar is verantwoordelijk aan den Burge- meester voor het financieel beheer in zijn vollen omvang. Artikel 3. Het door hem te houden kasboek geeft een volledig

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2