34 beeld van alle ontvangsten en uitgaven, met een be- hoorlijke omschrijving van aard en bestemming. Naast het kasboek wordt een grootboek gehouden met de rekeningen, die door den Burgemeester worden verlangd. Bij elken post in het kasboek wordt het nummer der rekening van het grootboek vermeld. Artikel 4. Voor het doen van betalingen worden aan den ambtenaar voorschotten verstrekt. Artikel 5. Het bedrag, dat de ambtenaar hoogstens in kas mag hebben, bedraagt vier duizend gulden. Zoodra de kas dit bedrag overschrijdt, behoort het meerdere terstond te worden gestort ten kantore van van den gemeente-ontvanger. Artikel 6. De ambtenaar geeft aan den Burgemeester, den ge- meente-secretaris, den controleur der gemeente-finan- ciën en aan den Commissaris der Provincie of zijn gemachtigde of door hem aangewezen ambtenaren alle verlangde inlichtingen omtrent de boekhouding en in- zage van de boeken en daarbij behoorende bescheiden. Artikel 7. De controle op het geldelijk beheer en de boek- houding van den ambtenaar geschiedt overeenkomstig het bepaalde bij de regeling bedoeld in artikel 20, le lid, der eerste uitvoeringsbeschikking inzake de ver- ordening No. 152/1941. Artikel 8. Onmiddellijk na afloop van het kalenderjaar zendt de ambtenaar aan den Burgemeester in viervoud een gespecificeerde nota van uitgaven naar de onderschei- dingen van de rekeningen van het in art. 3, 2e lid, genoemde grootboek, die, na door den controleur der gemeente-financiën te zijn deugdelijk verklaard en na door den Burgemeester te zijn goedgekeurd, wordt betaalbaar gesteld op de betrekkelijke volgnummers

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 3