33 VERGOEDINÛ ART. 101 DER L.O. WET 1920 OVER 1937 EN AFREKENING OVER DEJAREN 1934, 1935, 1936 EN 1937. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Gezien de ingediende aanvragen om vergoeding over 1937, bedoeld in art. 101 der Lager-onderwijs- wet 1920, zooals deze wet luidde vöör de daarin aangebrachte wijzigingen bij de wet van 22 Mei 1937, S. 323, met afrekening voor de Bijzondere Scholen over 1934 tot en met 1937; Gelet op art. 101 der genoemde wet; BESLUIT I. het gemiddelde bedrag per leerling van de kosten over het jaar 1937 voor zoover de OpenbEre Scholen betreft vast te stellen: a. voor de Openbare Scholen voor gewoon Lager Onderwijs op f 13.43 en b. voor de Openbare U.L.O. School op f 16.74; II. de vergoeding in de kosten, bedoeld in art. 101, eerste en achtste lid der bovenvermelde wet, als- mede de vergoeding, bedoeld in art. 101,negende lid dier wet over 1937 vast te stellen op het bedrag, zooals voor iedere school in den hier- achter vermelden staat is aangegeven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1