35 VOORLOOPIGE VASTSTELLING BEDRAG UITGAVEN VOOR OPENBAAR LAGER ONDERWIJS OVER 1941. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat volgens artikel 55ter der Lager- onderwijswet 1920 jaarlijks vöör 1 September voor- loopig vastgesteld moet worden het bedrag, dat de gemeente voor de openbare lagere scholen onder- scheidenlijk voor gewoon en voor uitgebreid lager onderwijs in het voorafgaande kalenderjaar heeft uit- gegeven ter bestrijding van de kosten, bedoeld in art. 55, ouder e tot en met h en o, der Lager-onder- wijswet 1920, alsmede die van instandhouding, met dien verstande, dat deze, voor zooveel betreft de kosten voor het aanschaffen van schoolboeken, leer- middelen en schoolbehoeften, bedoeld in art. 55, onder alleen in aanmerking komen, indien deze aanschaffing gestrekt heeft tot vervanging van leer- en hulpmid- delen, die tengevolge van langdurig. gebruik niet meer gebruikt konden worden of tot aanvulling van den voorraad van schoolbehoeften in verband met de ver- mindering door verbruik; Overwegende, dat de navolgende uitgaven ten be- hoeve van het openbaar onderwijs in 1941 zijn gedaan: gewoon l.o. u.l.o. instandhouding schoolgebouwenf 1780.97 f 1281.08 onderhoud schoolmeubelen159.22 56.22 gewoon l.o. u.l.o. aanschaffen en onder- houden schoolboeken, leermiddelen en school- behoeftenf 2902.87 f 3347.59 waaronder begrepen wegens kosten anders dan voor vervanging of aanvulling wegens slijtage1408.71 2902.87 1938.88 verlichting, verwarming en schoonhouden 5672.25 3357.45 Transporteeren f 10515.31 f 6633.63

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1