35 art. 55bis der Lager-onderwijswet 1920, voorloopig vast te stellen op f 10621.57 plus f 349.17 f 10970.74 voor het gewoon en op f 7247.80 plus f 143. f 7390 80 voor het uitgebreid lager onderwijs; b. het bedrag, dat, overeenkomstig het krachtens art. 55bis per leerling bepaald bedrag, in verband met het gemiddeld aantal leerlingen der scholen over het jaar 1941 beschikbaar is gesteld voor de sub a be- doelde uitgaven voorloopig vast te stellen op: 698V3 X f 15.95 f 11138,41 voor het gewoon en op 286 X f 20.64 f 5903.04 voor het uitgebreid lager onderwijs; c. het verschil tusschen de sub a en b bedoelde bedragen voorloopig vast te stellen als volgt: het bedrag sub a voor het gewoon lager onderwijs is f 167 67 minder dan het bedrag sub b voor dat onderwijs; het bedrag sub a voor het uitgebreid lager onder- wijs is f 1487 76 meer dan het bedrag sub b voor dat onderwijs. HEEMSTEDE, 26 Augustus 1942. De Burgemeester voornoemd,.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 3