36 14e WIJZIQINQ ALGEMEENE POLITIEVERORDENINQ. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat het ter bestrijding van de toe- nemende jeugdcriminaliteit gewenscht is maatregelen te treffen tot beperking van het bezoek van tappe- rijen door jeugdige personen; BESLUIT nâ artikel 131 der Algemeene Politieverordening in te voegen een nieuw artikel, luidende als volgt: Artikel 131 a. Het is minderjarigen beneden den leeftijd van 18 jaar, die het Nederlanderschap of het Nederlandsch onderdaanschap bezitten, verboden zich na 18 uur als bezoeker te bevinden in een tapperij, tenzij zij aan- toonen zich aldaar in het gezelschap van tenminste één hunner ouders of van hunnen voogd te bevinden; Het is den tapper of den als diens vervanger op- optredenden persoon verboden, in strijd met het in het vorig lid bepaalde, bezoekers of bezoeksters in zijn tapperij toe te laten of hun/haar aanwezigheid aldaar te gedoogen. ln bijzondere gevallen kan de Burgemeester van de verbodsbepalingen in dit artikel ontheffing verleenen. Vastgesteld te Heemstede den 26 Augustus 1942. De Burgemeester voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 5